Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Kontorsfastigheter’ Category

Före och efter-bilder är alltid intressant. Speciellt när möjligheten att presentera dem som nedan finns. Intressant är även förbättringen av ventilationen och innemiljön som ett regelbundet underhåll av ventilationssystemen medför.

Dra i reglaget

SIMAB rensar era fläktar och kanaler. Vi injusterar era ventilationsflöden och byter fläktar och aggregat när det behövs. Många väljer att teckna avtal med oss. Då sköter SIMAB allt till er fortlöpande med bestämda intervaller. Tryggt och enkelt.

Kontakta oss gärna om ni vill se över er innemiljö.
Tel: 040-49 00 03 info@simab.se

Mer information och fler kontaktmöjligheter finns på simab.se
Välkommen till SIMAB

Read Full Post »

Bra luft gör Dig smartare. Detta visar en studie från Harvard. Vi tänker bättre och jobbar klokare i miljöer med bra luftväxling.

Harvard-forskarna simulerade olika luftkvalitet i samma kontorsmiljö så att försökspersonerna inte kunde veta om luften var bra eller dålig.

Det visade sig att försökpersonerna presterade upp till dubbelt så bra med 20 l/s·person uteluftflöde jämfört med 10 l/s·person *.

Källor: http://ehp.niehs.nih.gov/wp-content/uploads/advpub/2015/10/ehp.1510037.acco.pdf http://www.huffingtonpost.com/entry/co2-cognition-harvard-study_562e9c8ee4b06317990f157d

*Luftväxling: liter luft per sekund.

 

Read Full Post »

Nedsmutsad imkanal

Nedsmutsad ventilationskanal

Det spelar ingen roll hur bra lärarna som verkar i skolorna är, eller hur fina kontorslokaler personalen sitter i om inte ventilationen är god. Är luftomsättningen otillräcklig mår människor dåligt och presterar sämre.

Arbetsmiljöverket om ventilation:

Ventilation är ett sammanfattande begrepp för luftdistribution, luftspridning och luftväxling. Bra ventilation minskar halten av föroreningar i luften men tar inte bort allt.

För att uppnå bra ventilation behövs en viss storlek på luftväxlingen men det är också viktigt att den luft som tillförs i ett rum, tilluft, är ren och att den tillförs de delar av lokalerna där personer vistas och på ett sådant sätt att inte besvärande drag uppstår.

Luftföroreningar påverkar människans andningsvägar, ögon, hud och inre organ. Luft inomhus kan innehålla flera hundra olika föroreningar. Vart tredje barn och var fjärde vuxen har någon form allergi eller annan överkänslighet men orsakerna till det är omdiskuterat.

Halten av luftföroreningar på en arbetsplats ska vara låg för att inte ge besvär. För en del ämnen som hanteras inom industrin finns en direkt koppling till olika typer av ohälsa.

Genom att byta ut den förorenade luften mot luft utifrån, luftväxling, kan halten av föroreningar minskas.

Arbetslokaler och personalutrymmen ska ha sådana ventilationssystem för luftväxling att luftkvaliteten är tillfredsställande, enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning. Det finns inga krav på fläktar men oftast behövs det för att få tillräckligt bra luft.

Arbetsmiljöverket

Mer i Sotarbloggen i ämnet:
Kostsamt med dålig inomhusmiljö
Ventilation eftersatt i många miljöer
Dålig ventilation i skolor

Read Full Post »

-Har man en dålig ventilation och extremt höga koldioxidhalter så medför det att man får huvudvärk och man blir trött, säger Eva Geijer på Arbetsmiljöverket.

Luften vi andas är viktig. Om detta har vi skrivit otaliga gånger här på Sotarbloggen. Och att inte tillse god inomhusmiljö på arbetsplatser och skolor kan bli kostsamt. Arbetsmiljöverket hotar en skola i Stockholm med vite på fem miljoner kr om bl.a.  inomhusluften inte förbättras, konstaterar SVT i ett reportage.

-Har man en dålig ventilation och extremt höga koldioxidhalter, som det har varit här, så medför det att man får huvudvärk, man blir trött och på vintern blir det väldigt jobbigt när man inte kan öppna fönstrena, säger Eva Geijer på Arbetsmiljöverket. På sikt kan det leda till allergier.

Mer på SVT och i Sotarbloggen

Read Full Post »

Vi har nyligen avslutat en totalrensning av all till- och frånluftsventilation, horisontella och vertikala kanaler, don och aggregat i en större kontorsfastighet. Som så många andra kontorsfastigheter var även detta ventilationssystem kraftigt nedsmutsat.

För fastighetsägare är det allmänt bekant att damm, fett och smuts i kanaler och aggregat leder till att fläktarna går på högtryck, med ökat slitage och energiförbrukning som följd. Att det dessutom är en konkurrensfördel med ett rent ventilationssystem är säkert inte lika uppenbart.

Frisk luft och ett bra inomhusklimat är en arbetsmiljöfråga. Personal i rena miljöer är piggare och mer effektiva. Dessutom är frånvaron mindre. I den fastighet där vi nyligen avslutat vårt arbete har hyresgästerna verkligen upplevt en stor förbättring av inomhusmiljön. Ett större fokus läggs nu på själva arbetet, istället för att må dåligt.

Som fastighetsägare skulle jag ha använt mig ren ventilationssystem som argument vid uthyrning av lokaler. I en hårdnande konkurrenssituation med prispress som följd får andra faktorer, som arbetsmiljö, en allt mer avgörande betydelse.

Mer om rensning av ventilation finns att läsa på simab.se

Read Full Post »

Sotarhuset

Sotarhuset

SIMAB bygger ett nytt sotarhus vid Toftanäs i Malmö. Projektering och planering pågår för fullt, med PEAB som entreprenör. Byggstart är planerad att ske inom kort, och inflyttningen är beräknad till juli 2010.

Efter att ha ….. (mer…)

Read Full Post »

Ventilation tak

Ventilation tak

Idag hade vi ett avslutande möte med en stor fastighetsägare. Mötet blev bra, mycket bra. Det gällde ett arbete vi anlitats för att utföra i en kontorsfastighet, som ett pilotprojekt. Beställaren förklarade sig vara nöjd, och hyresgästerna har verkligen reagerat positivt på att ventilationen förbättrats så markant. Och självklart, är kunder nöjda är vi det också. Ett bevis på… (mer…)

Read Full Post »

Bilden är från uppförandet av Turning Torso 2004.

Bilden är från uppförandet av Turning Torso 2004.

I ett tidigare inlägg redogjordes för de nya intervallerna för OVK.

Här följer en förklaring till vad som menas med de olika förkortningarna:

  • FTX: fläktventilation där både frånlufts- och tilluftsflödena är fläktstyrda och där det finns värmeåtervinning
  • FT: fläktventilation där både frånlufts- och tilluftsflödena är fläktstyrda
  • FX: fläktventilation där endast frånluftsflödet är fläktstyrt och där det finns värmeåtervinning
  • F: fläktventilation där endast frånluftsflödet är fläktstyrt
  • S: självdragsventilation

Andra begrepp som används är… (mer…)

Read Full Post »

solros_simab06Det händer inte vansinnigt mycket på kontoret just nu. Enstaka ärenden kommer dock in men huvudsaken av min tid ägnar jag åt att planera in höstens aktiviteter.

Jag kan med tillfredställelse konstatera att våra sommarerbjudande gått mycket bra. Vi får fortfarande in förfrågningar två månader efter erbjudanden gick ut.  Det handlar om tvättstugor, pentryn, rökluckor, skolor, industrier men även vanliga lägenheter. Sommarpriserna gäller fortfarande.

Read Full Post »

Sedan den 1 maj 2009 råder nya intervall för återkommande OVK-besiktningar. Besiktningar ska numera utföras enligt följande:

Besiktningsintervall 3 år

Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande oavsett typ av ventilationssystem samt flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT- och FTX-ventilation.

 Besiktningsintervall 6 år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F-, FX- och S-ventilation

De tidigare 2-års respektive 9-års intervallerna försvinner således. Detta är en fördel, främst i de fastigheter som tidigare kunde innehålla upp till fyra olika intervall att samordna och hålla reda på.

Läs även om skillnaden mellan OVK och rensning.

Read Full Post »

Older Posts »