Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for juli, 2012

Inte om vi får bestämma!

Märks det när din granne lagar mat eller tar ett bloss? Besväras ni av varandras odörer? Detta fenomen beror med all säkerhet på att era ventilationskanaler är otäta.

För en del år sedan skrev vi i en broschyr:

I den bästa av världar fungerar självdragsventilationen i ditt hus utan problem.

Men vår erfarenhet är att självdragsventilation i många fastigheter har brister.

Och ett dåligt fungerande självdrag gör att matos och andra besvärande lukter, exempelvis cigarettrök, lätt sprids mellan lägenheterna. Fukten stannar kvar i badrummet och kan också spridas och ge kondens på fönstren. Detta kan i värsta fall leda till svåra fukt- och mögelangrepp som kräver omfattande reparationer.

Men genom att…
• täta ventilationskanalerna
• montera fläktar i kök och badrum
• eller installera aspiratorer
…förbättras inomhusmiljön.

Ovan är fortfarande lika sant som när det skrevs. Lägg även till att vår metod även motverkar ras i era skorstenar. Kontakta oss för mer info och offert.

Mer i bloggen om Täta kanaler 
Täta kanaler på simab.se

PS! Os i London har vi givetvis inget emot. DS!

Read Full Post »

Den 8 juli ändrades lagen om vad som gäller vid försäljning av bostäder.

SIMAB Energideklarerar

SIMAB energideklarerar

Numera ska bland annat en energideklaration vara gjord innan själva försäljningen. Den tänkta köparen ska kunna se bostadens energiförbrukning innan eventuellt köp.

Energideklarationer vid försäljning av småhus har funnits sedan 1 januari 2009. I energideklarationen ska husets energianvändning och förslag på åtgärder för att sänka energianvändningen redovisas.

Ändringen gäller från den 8 juli 2012 och omfattar bland annat:

  • Energideklarationen ska genomföras före försäljning, så att den ska kunna visas för spekulant och överlämnas till köpare vid försäljning.
  • Säljare av både villor och bostadsrätter ska se till att energideklarationen visas för spekulanter innan försäljning. För bostadsrätter gäller att det är bostadsrättsföreningen som ansvarar för att en energideklaration har utförts.
  • Säljaren ska se till att uppgift om energiprestanda anges vid annonsering.
  • Byggnader kommer att klassas efter sin energianvändning i en skala från A till G.
  • Boverket kommer att hålla energideklarationens sammanfattning fritt sökbar för alla på Boverkets webbplats
  • Besiktning ska ske på plats när en byggnad energideklareras.
  • Boverket blir tillsynsmyndighet istället för kommunerna.
  • Den som har en giltig energideklaration som har upprättats före den 8 juli 2012 kan använda denna för att uppfylla de nya kraven.

Ändringarna i regelverket har sin grund dels i ändringar i EU direktivet om byggnaders energiprestanda och dels ett behov av att förbättra energideklarationernas kvalitet och genomslagskraft. Genom förändringarna ska energideklarationernas nytta för bland annat köpare av småhus förbättras. En tydligare energiklassning och krav på uppvisande och överlämnande ska göra det lättare för en spekulant att uppmärksamma byggnaders energiegenskaper och väga in dessa i sitt val av objekt och det pris hon eller han är beredda att betala för det.

Mer information
SIMAB Energi    Boverket    Regeringen

Read Full Post »