Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for mars, 2011

Rena kanaler.

Sällan har kanalerna varit så rena än efter dagens sotningar i Burlövs Center. Mängder med barn ville sota våra kanaler och erhålla ett diplom av sotaren.

Read Full Post »

20110325-063648.jpg

Att sota är livet.

Vilken härlig eftermiddag vi hade tillsammans med räddningstjänsten och polisen på Möllevångstorget i Malmö.

Det var tyvärr något kyligt och därmed inte den anstormning av nyfikna vi hade hoppats på.

Men skam den som ger sig. På söndag fortsätter turnén när vi besöker Burlövs center. Vi är på plats klockan 12.00. Besök oss då. Temat är boendesäkerhet.

Fler bilder:
(mer…)

Read Full Post »

En stark trio som den 25 mars gör gemensam sak på Möllevångstorget i Malmö. Temat är boendesäkerhet.

Möllevångstorget, fredag 25 mars kl 14-17
• Brandskydd i hemmet
• Prova på att släcka brand
• Hjärt- och lungräddning, akutolycksfall
• SIMAB Sotarna – förbyggande, elda säkert
• Larmbefäl om larmkedjan – från 112 till skadeplats
• Förebygga olycksfall i hemmet
• Information från polisen

Medverkande: Räddningstjänsten Syd, polisen, SIMAB sotarna, arbetsterapeuter med flera andra.

Mer på Räddningstjänsten syds hemsida

Read Full Post »

Nedsmutsad imkanal

Nedsmutsad imkanal

Frågan i rubriken finner jag i högsta grad berättigad då Svedala kommun på sin egen hemsida under rubriken ”Viktig information om sotning” har en vinklad text om sotning av imkanal som dessutom innehåller flera sakfel.

Det är vi på SIMAB som erbjuder kommuninvånarna i Svedala sotning av imkanaler, och gjort utskicket kommunen hänvisar till. Detta har vi tidigare med stor framgång gjort, och gör, i många andra skånska kommuner. Sotning av imkanal är något som många konsumenter efterfrågar och uppskattar, och som den lokala sotarmästaren i många fall inte utför. Detta har vi tagit fasta på och därför gör vi även nu ett utskick och erbjuder tjänsten i Svedala kommun.

Svedala kommun skriver på sin hemsida:

” Ansvaret för att imkanaler rengörs ligger numera på fastighetsägaren, men rengöring av densamma är endast lagreglerat för restauranger, storkök och därmed jämförbara utrymmen.
Även om det är en mycket bra och viktig förebyggande åtgärd att rengöra imkanaler finns det alltså, med undantag för ovan nämnda utrymmen, ingen lagtext som säger att imkanaler skall rengöras och med ett visst intervall. Sotare i Svedala kommun är Daniel Grip. Han utför enligt avtal all sotning och brandskyddskontroll i Svedala kommun.”

Av ovanstående text kan kommuninvånare helt felaktigt få intrycket av att sotaren i Svedala kommun är den som enligt avtal utför all sotning, d v s även sotning av imkanaler i småhus, villor och lägenheter. Och så är inte fallet, här råder helt fri konkurrens! Vi är dock helt överens med Svedala kommun om

”att det är en mycket bra och viktig förebyggande åtgärd att rengöra imkanaler”

Svedala kommun skriver vidare:

” Såvida fastighetsägaren inte ansökt om och fått tillstånd till att utföra sotning på den egna fastigheten (så kallad egensotning) har sotaren ensamrätt på all sotning, och även brandskyddskontroll inom Svedala kommun. Att man själv utför dessa uppgifter eller låter någon annan utföra dem medför inte att man undantas från sotningsplikt respektive brandskyddskontroll och kostnaderna för detta. Man kan alltså komma att drabbas av dubbla avgifter om man köpt någon av dessa tjänster av en av kommunen icke kontrakterad sotare. ”

Detta stycke handlar om sotning och brandskyddskontroll av eldstäder och har absolut ingenting med vårt erbjudande att göra. Det vi erbjuder hushållen är sotning av imkanal och rengöring av spisfläkt, ingenting annat! Att texten dessutom innehåller rena sakfel gör i och för sig inte saken bättre. Har en fastighetsägare beviljats egensotning kan det inte finnas någon risk för dubbla avgifter för sotning, den tanken är helt absurd. Någon dubbel avgift tas mig veterligen inte ut i någon annan kommun i Sverige, och jag kan inte tänka mig att så görs i Svedala heller. Men varför vill Svedala kommun ge sken av att så är fallet? Jag vill särskilt poängtera att man aldrig kan drabbas av dubbla avgifter när man fått sin imkanal i bostaden sotad av SIMAB.

Jag frågar mig om det verkligen är en kommuns uppgift att försvåra för privata företag att kunna utföra sina tjänster, eller att försöka ge sken av att det råder en monopolsituation när så inte är fallet? I detta fall har kommunens agerade fått till följd att flera kunder avbokat tidigare gjorda beställningar, med hänvisning till att de inte vill riskera att få betala dubbla avgifter. Andra kunder som jag talat med i telefon har varit av den uppfattningen att enbart den sotare som kommunen har avtal med får utföra sotning av imkanal, och denna villfarelse har de fått från Svedala kommun. Svedala kommun skriver att våra erbjudande kan vara missledande, men så är inte fallet. Det som är missledande och förvirrar kunder är texten på kommunens egen hemsida.

Jag ställer därför frågan igen, är Svedala kommun rädda för konkurrens?

Svedala kommuns hemsida 

Mer om imkanaler på bloggen och om rensning av ventilation

Read Full Post »

Socialstyrelsen rekommenderar kanske inte rensning åtta till tio gånger per år. Men de har väldigt intressanta fakta i sin ”Miljöhälsorapport”. Denna understryker vikten av en väl fungerande ventilation i våra bostäder. Och vikten av att underhålla och förstå ventilationen i sin bostad. Allt ur ett hälsoperspektiv.

”Energibesparing genom minskad ventilation eller felaktig tätning kan också ge fuktskador, framför allt i väggar och vindsutrymmen.”

”Ventilationssystemets uppgift är framför allt att transportera bort förorenad eller fuktig luft från inomhusmiljön och att förse den med frisk luft utifrån.”

”En bra inomhusmiljö beror på flera faktorer. En välisolerad, lufttät hus- konstruktion måste till exempel ha ett väl fungerande ventilationssystem för att undvika fuktskador.”

”Bostäder är planerade för ett visst antal boende. Även ventilationen utformas för ett visst antal personer. Om fler än två personer bor i varje rum, utom i kök och vardagsrum, anses de vara trångbodda. De som är trångbodda kan få ökade problem med till exempel fuktbelastning, framför allt genom att det bildas mycket fukt i kök och våt- utrymmen. Om ventilationen inte är anpassad påverkas hela bostaden. Detta ökar risken för kvalster och mögelskador i byggnaden.”

Socialstyrelsens Miljöhälsorapport kapitel 9 Inomhusmiljö

Samtliga kapitel

Read Full Post »